Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A honlap működésével, a regisztráció vagy feliratkozás, és az adatkezelés folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://www.gellakk.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://gellakk.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: https://gellakk.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Gellakk.hu (Netkosár Marketing Kft.)

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 4027 Debrecen, Füredi út 75/B 5/20.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@gellakk.hu

Cégjegyzékszáma: Cg.09-09-024743

Adószáma: 24375450-2-09

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

IP6 Média Kft.
4002 Debrecen Olajfa utca 36/1
https://ip6media.hu
info@ip6media.hu
06 70 506 57 93

2. Alapvető rendelkezések:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2019. február 12. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot (a módosításra okot adó körülmények: jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. A már megkötött szerződésekre a módosítás visszamenőleg nem érvényes.

2.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a felhasználó a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

3. Szerzői jogok

3.1. Miután a Gellakk.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a Gellakk.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3.2. A Gellakk.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

3.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

3.4. Tilos a Gellakk.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Gellakk.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

3.5. A Gellakk.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

3.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

4. Regisztráció

4.1. A Gellakk.hu oldalon lehetőség van akár egyéni vállalkozásként (pl.: műkörmös szakember) vagy pedig cégesz szinten regisztrálni. A regisztráció teljes mértékben önkéntes alapon történik és díjmentes szolgáltatásként nyújta a Gellakk.hu oldal üzemeltetője.

4.2. A regisztráció során az adatok megadása önkénetes alapon történik. Az oldalon elhelyezett regisztrációs űrlap (vagy form) segítségével tudja a jelentkező műkörmös (későbbiekben felhasználó) vállalkozásának adatait, elérhetőségét megadni.

4.3. A regisztráció során az alábbi adatokat lehet megadni önkéntes alapon: teljes név, e-mail cím, telefonszám, postai cím, nyitvatartás, weboldal url címe, közösségi média oldalak url címei, fotók és képek a szolgáltatás helyszínéről.

4.4. Az adatok pontosságáért és valóság tartalmáért kizárólag a regisztrációs űrlapot kitöltő személy felel. A Gellakk.hu oldal üzemeltetője ezen adatok pontosságáért és valóság tartalmáért felelősségre nem vonható.

4.5. A regisztráció menete:
A jelentkező műkörmös vállalkozása adatait megadja a Gellakk.hu blog oldalon elhelyezett regisztrációs űrlapon. Az adatok helyességét ellenőrizve, majd az űrlap végén található Regisztrációs gomb megnyomásával adatait felölti a Gellakk.hu üzemeltetőinek. Az adatok feltöltése előtt a felhasználónak el kell fogadnia jelen dokumentumot (Általános Szerződési Feltételek – ÁSZF) és az abban foglaltakat. Amennyiben nem fogadja el – nem jelöli be, a regisztráció nem fejezhető be; adatfeltöltés, regisztráció nem lehetséges. A sikeres regisztrációról a felhasználó a Gellakk.hu oldal rendszere tájékoztatást ad a felhasználó részére. A feltöltött felhasználói adatokat a Gellakk.hu üzemeltetője 4-5 munkanapon belül feldolgozza és a megfelelő aloldalon publikálja azokat. Az élesített vagy közétett aloldal tényéről – rajta a felhasználó által megadott adatokat – a felhasználó a regisztrációs űrlapon megadott e-mail címen értesítést kap. A felhasználó ezután tudja adatait a már közétett oldalon is újra ellenőrzni.

4.6. Regisztráció során téves vagy rosszul megadott adatok javítására van lehetőség. Amennyiben a felhasználó úgy ítéli meg, lehetősége van az általa megadott adatokat pontosíttatni, javíttatni, töröltetni. Ilyen esetben a felhasználó az alábbi oldalon található hibabejelentő űrlap kitöltésével jelezheti a Gellakk.hu üzemeltetője felé kérését: Hibabejelentő oldal

4.7. A Gellakk.hu üzemeltetője fenntartja a jogot magának arra, hogy a felhasználó által feltöltött adatok publikálását bármikor visszautasíthatja, ha azt egyértelműen hiteltelennek, nem odaillőnek, túlzónak vagy nem a szakterületnek megfelelő adatokat tartalmaz. Minden ilyen esetben a Gellakk.hu oldal üzemeltetőjének joga van az adatok publikálását saját oldalán megtagadni. Továbbá akkor is élhet a Gellakk.hu oldal üzemeltetője a regisztráció megtagadására, ha olyan adatok kerülnének felöltésre, amelyek sértik a már feltöltött és publikált felhasználók adatait és vállalkozását.

4.8. A regisztráció során a felhasználó eldöntheti, hogy a Gellakk.hu oldal üzemeltetője a későbbiek során marketing tartalmú elektronikus és postai levelekkel is megkeresheti-e. Ezt szintén a regisztrációs űralpon jelezheti a felhasználó még a regisztrációja végezte előtt. A felhasználó adatait a Gellakk.hu oldal üzemeltetője harmadik félnek nem adja tovább és nem is bocsájtja rendelkezésre. Azonban a felhasználó által felöltött és publikált adatok másolásáért és azok illetéktelenül (pl.: spam tartalmú elektornikus levelek) történő felhasználása esetében a Gellakk.hu üzemeltetője nem tud felelősséget vállalni. A Gellakk.hu oldal üzemeltetője mindent megtesz az adatok biztonsága érdekében és oldalán igyekszik az internetes adathalász algoritmusokat és az úgynevezett kereső bot-okat oldaláról kitiltani, blokkolni.

5. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://gellakk.hu/adatvedelem/

Debrecen, 2019. március 22.